Năng lực nhân sự

NHÂN SỰ

Tổng nhân sự: 20 người

Sự phân chia theo các phòng ban

Phòng ban Số lao động
Ban giám đốc 03 người
Phòng kinh doanh 07 người
Phòng nhân sự 04 người
Phòng Kế toán 03 người
Phòng kỹ thuật 03 người

Trình độ nhân sự

Trình độ học vấn Số lao động
Cử nhân 08 người
Kỹ sư 02 người
Cao đẳng 08 người
Dưới cao đẳng 02 người